Nieuws

Homepage Nieuws Digitalisering op de politieke agenda

Thematiek Digitale Binnenhof Academy 2022

De hoofdthema’s voor de huidige kabinetsperiode, zoals geformuleerd door de commissie Digitale Zaken, vormen de leidraad voor de thematiek van de DBA. Wij denken dat deze voldoende generiek zijn om actualiteiten van zowel de Eerste/Tweede Kamer als het Europees parlement hieraan te verbinden. Met ondersteuning van een onafhankelijk kennispanel worden zaken die door actualiteit of debat nader bekeken moeten worden desgevraagd nader uitgediept.

Thema's

1. Opkomende en toekomstige technologieën

In aankomende sessies wordt aandacht besteed aan technologieën met grote (toekomstige) impact op onze economie en samenleving zoals kunstmatige intelligentie, virtual reality, blockchain, digitale valuta, quantum en fotonica.

2. Digitaal burgerschap en democratie
Digitale vaardigheden van burgers, bedrijven en overheden zijn essentieel voor deelname in de digitale samenleving. Deze vaardigheden zijn van belang voor sociale interactie en de waarborging van democratische waarden zoals gelijkheid en veiligheid.
Rondom dit thema verzorgden Alexander van Deursen en Bas ter Weel een keynote in de sessie digitale vaardigheden en de impact op economie en maatschappij.

3. Digitale grondrechten en data-ethiek
In onze sessies wordt aandacht besteed aan invloed van digitalisering op publieke waarden en grondrechten. Hierbij wordt ingegaan op verzameling en toepassing van data.
Valerie Frissen ging hier nader op in, in de sessie data als eigendom van de burger.

4. Digitale infrastructuur en economie

De commissie voor Digitale Zaken richt zich op de vaste en mobiele communicatienetwerken waarmee digitalisering mogelijk is. Daarnaast heeft zij aandacht voor de onderlinge verhoudingen en machtsposities op de onlinemarkten. Een voorbeeld hiervan is connectiviteit en telecommunicatie, waaronder 5G en 6G.

Henk Volberda introduceerde dit thema in de sessie digitale economie & infrastructuur, recent vond daarbij een sessie rondom de DSA/DMA plaats, waarbij Joris van Hoboken en Paul Tang reflecteerde op de actualiteiten.

5. Online veiligheid (cybersecurity)

Bijna dagelijks bereiken cyberaanvallen het nieuws. Internationaal wordt de digitale aanvalscapaciteit door landen uitgebouwd, daarbij zijn de risico’s steeds complexer. Kennis over en aandacht voor cybersecurity is van economisch belang, maar ook van groot belang voor de nationale veiligheid. Daarom wordt in onze sessies aandacht besteed aan cybersecurity, encryptie en de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven.
De eerste sessie van de DBA, verzorgd door Bibi van den Berg, schetste een algemeen beeld van de vraagstukken rondom het domein digitale veiligheid. Kevin Jonkers en Bart Jacobs verzorgde de verdiepingssessie cyberweerbaarheid.

6. Digitaliserende overheid

Digitalisering van de overheid heeft grote impact op de verhouding tussen overheid en burger. In aankomende sessies wordt aandacht besteed aan de toepassing van digitale technologieën door de overheid.